Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Sprzątaczka / Sprzątacz

Wrocławski Klub Anima ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Sprzątaczka / Sprzątacz

Dane jednostki:
Nazwa: Wrocławski Klub Anima
Adres: ul. Pilczycka 47, Wrocław
Telefon: (71) 351-12-71

Wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
2) doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju pracy w budynkach biurowych,
3) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
5) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
1) sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
2) umiejętność pracy pod presją czasu,
3) odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) codzienne sprzątanie pomieszczeń w budynku, pielęgnacja kwiatów, wynoszenie śmieci,
2) okresowe czynności porządkowe – mycie okien, drzwi itp.,
3) zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń Funduszu,
4) dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń,
5) informowanie o zapotrzebowaniu na zakup środków czystości wyznaczonemu pracownikowi Animy,
6) wykazywane się własną inicjatywą przy wykonywaniu pracy,

Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) oświadczenie zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz klauzulę informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 3)
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6) kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (referencje, świadectwa odbytych szkoleń, inne),
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia na stanowisko: Sprzątaczka / Sprzątacz ” w sekretariacie Wrocławskiego Klubu Anima lub podesłać na maila: anima@klubanima.pl